Personenverzeichnis  |  Faculty and Staff Directory

Professorinnen und Professoren  |  Professors
keppler_web.jpgProf. Dr. Angela Keppler
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 427
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -2299
Fax: +49 (0)621 181 -3114
E-Mail: keppler@uni-mannheim.de
kohring
Prof. Dr. Matthias Kohring
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 426
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -1293
Fax: +49 (0)621 181 -1399
E-Mail: M.Kohring@uni-mannheim.de
Prof. Dr. Peter Vorderer
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 424
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -2610
Fax: +49 (0)621 181 -3939
E-Mail: vorderer@uni-mannheim.de
Prof. Dr. Hartmut Wessler
Geschäftsführender Direktor
Head of Department
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 425
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -2300
Fax: +49 (0)621 181 -1399
E-Mail: wessler@uni-mannheim.de
Verwaltungspersonal  |  Administrative Staff

Yvonne Münch
Sekretärin
Lehrstuhlsekretariat
(Prof. Dr. Kohring)

Publikumszeiten
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 433
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -2491
Fax: +49 (0)621 181 -3114
E-Mail: yvonne.muench@phil.uni-mannheim.de
Katrin JacobiKatrin Jacobi
Sekretärin
(Prof. Dr. Keppler)

Publikumszeiten
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 432
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -2299 (Sekretariat Prof. Dr. Keppler)
Fax: +49 (0)621 181 -3114
E-Mail: kjacobi@mail.uni-mannheim.de
karenpic.jpg
Karen Kent
Sekretärin
(Prof. Dr. Vorderer)

Publikumszeiten
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 435 
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -2620
Fax: +49 (0)621 181 -3939
E-Mail: kkent@rumms.uni-mannheim.de
ValiguraMarianne Valigura
Sekretärin
(Prof. Dr. Wessler)

Publikumszeiten
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 434
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -3666
Fax: +49 (0)621 181 -1399
E-Mail: valigura@rumms.uni-mannheim.de
Akademische Ratsstellen
peltzer_web.jpgDr. Anja Peltzer
Akademische Rätin
(Prof. Dr. Keppler)
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 428
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -2302
Fax: +49 (0)621 181 -3114
E-Mail: peltzer@uni-mannheim.de
wagenknecht_web.jpgDr. Andreas Wagenknecht
Akademischer Rat
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 429
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)0621 181 -1291
Fax: +49 (0)621 181 - 3114
E-Mail: awagenkn@rumms.uni-mannheim.de

Dr. Philipp Müller
Akademischer Rat
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 423
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)0621 181 -3956
Fax: +49 (0)621 181 - 3114
Wissenschaftlicher Dienst  |  Research Associates

Dr. Chung-hong Chan
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
(Prof. Dr. Wessler)
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung 
A5, 6, Gebäude A, Raum 244 
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -2799
Fax: +49 (0)621 181 -2845
E-Mail: chung-hong.chan@mzes.uni-mannheim.de

Timo Dobbrick
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
(Prof. Dr. Wessler)
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung 
A5, 6, Gebäude A, Raum 215 
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -2854
Fax: +49 (0)621 181 -2866
E-Mail: chung-hong.chan@mzes.uni-mannheim.de
Rainer Freudenthaler, M.A.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
(Prof. Dr. Wessler)
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 452
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -3667
Fax: +49 (0)621 181 -1399
E-Mail: rfreuden@mail.uni-mannheim.de

Patrik Haffner
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
(Prof. Dr. Wessler)
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 452
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -2303 
Fax: +49 (0)621 181 -1399

Annabell Halfmann, M.A.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
(Prof. Dr. Vorderer)
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 444
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -3937
Fax: +49 (0)621 181 -3939
halfmann@uni-mannheim.de

Julia Jakob
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
(Prof. Dr. Wessler)
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung 
A5, 6, Gebäude A, Raum 244 
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -2854
Fax: +49 (0)621 181 -2866
E-Mail: chung-hong.chan@mzes.uni-mannheim.de
Dr. Frank Schneider
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
(Prof. Dr. Vorderer)
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 422
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -3938
Fax: +49 (0)621 181 - 3939
E-Mail: frank.schneider@uni-mannheim.de

Dr. Markus Sommer
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
(Prof. Dr. Angela Keppler)
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 428
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -2302
Fax: +49 (0)621 181 -3114
E-Mail: marsomme@mail.uni-mannheim.de
David Suderland
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
(Prof. Dr. Angela Keppler)
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 443
68159 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 181 -3122
Fax: +49 (0)621 181 -3114
E-Mail: suderland@uni-mannheim.deFabian Zimmermann
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
(Prof. Dr. Kohring)
B 6, 30-32, 4. Stock, Zimmer 437 
68159 Mannheim 
Tel.: (0621) 181 -3080
Fax: (0621) 181 -1399
E-Mail: fabian.zimmermann@uni-mannheim.de

Tutorinnen und Tutoren/Studentische Hilfskräfte

Teaching Assistants and Student Assistants

Carolina Fenner
Studentische Hilfskraft
(Prof. Dr. Keppler)
E-Mail: cfenner@mail.uni-mannheim.de

Sophia Graf
Studentische Hilfskraft
(Prof. Dr. Wessler)
E-Mail: sograf@mail.uni-mannheim.de

Katharina Ludwig
Studentische Hilfskraft
(Prof. Dr. Wessler)
E-Mail: kaludwig@mail.uni-mannheim.de

Juliane Queck
Studentische Hilfskraft
(Prof. Dr. Kohring)
E-Mail: jqueck@mail.uni-mannheim.de